PRIVACYREGLEMENT – Acupunctuur van der Weijden

Om de zorg aan onze patiënten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, registreren wij persoonsgegevens. Acupunctuur van der Weijden hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Acupunctuur van der Weijden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Dit brengt met zich mee:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • U op de hoogte stellen van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren via uw acupuncturist Michelle van der Weijden, maar ook via onze website of via een brochure.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uitsluitend zorgvuldig door ons geselecteerde partijen onder bepaalde omstandigheden met uw persoonsgegevens in contact brengen. Dit gaat bijvoorbeeld om het bedrijf dat onze praktijksoftware onderhoudt. Wij zien er op toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook een privacybeleid hebben dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om dat te garanderen zijn met deze partijen overeenkomsten afgesloten.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid

De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en BSN-nummer. Via VECOZO registreren wij uw verzekeringsgegevens.

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken via onderstaand adres. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
Binnen de praktijk hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht, of ook wel beroepsgeheim, ten aanzien van alle persoonsgegevens. Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen:

 • Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld;
 • Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van rechterlijke uitspraak.

Bewaartijd:

Acupunctuur van der Weijden is als zorgaanbieder wettelijk verplicht om medische dossiers 15 jaar lang te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer bij ons onder behandeling bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u bij ons onder behandeling blijft, bewaren wij de persoonsgegevens. Dit in het kader van toekomstige behandelingen. Een uitzondering op bovenstaande komt voor wanneer u uitdrukkelijk en schriftelijk aan ons heeft verzocht de gegevens (eerder) te verwijderen. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen en in te zien.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Acupunctuur van der Weijden
Jadelaan 141
2132XZ Hoofddorp
Tel: 06-46 45 18 32
Email: michelle@acupunctuurvanderweijden.nl